1.1. Základní požadavky

Cihly Porotherm jsou určeny pouze pro omítané zdivo. Definice zdiva podle ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí (Eurokód 6) zní: „Zdivo je sestava zdicích prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených maltou.“ Zdivo (a tudíž jeho jednotlivé komponenty) musí splňovat tyto základní požadavky na:

  • mechanickou odolnost a stabilitu;
  • požární odolnost;
  • hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí;
  • bezpečnost a přístupnost při užívání;
  • ochranu proti hluku;
  • úsporu energie a tepla a
  • udržitelné využívání přírodních zdrojů.

K zajištění těchto funkcí musí společnou měrou přispět i jednotlivé komponenty zdiva - zdicí prvky (v našem případě cihelné bloky Porotherm), malty pro zdění, zdicí pěna, stěnové spony a omítky. Velký vliv na konečné vlastnosti zdiva má však pečlivost a způsob jeho provedení. Proto cílem této příručky je blíže definovat jednotlivé složky zdiva a podrobněji popsat technologii zdění a omítání stěn z cihel Porotherm.