Slovník pojmů

A. CIHLY A CIHELNÉ ZDIVO

Cihly

Cihly se vyrábějí z přírodních surovin - hlíny a jílu. Tento hodnotný přírodní materiál předurčuje kvalitu pálených cihel ze stavebně biologického hlediska - cihly jsou nejvhodnějším stavebním materiálem pro zdravé životní prostředí.

Cihlová červeň

Typickou cihlovou červeň, která vzniká za výpalu, způsobují oxidy železa obsažené v surovině. Nízký obsah oxidů železa vede ke žlutavému až žlutozelenému zabarvení cihel.

Cihly Porotherm

Cihly Porotherm se vyrábějí a odpovídají ČSN EN 771-1. Výrobky určené pro vnější stěnu s požadavkem na tepelněizolační vlastnosti mají děrování ve tvaru velmi úzkých obdélníků. Cihly Porotherm se podle evropské normy ČSN EN 1996-1-1 „Navrhování zděných konstrukcí“ zatřiďují do skupiny zdicích prvků 2, superizolační cihly Porotherm EKO+ do skupiny zdicích prvků 3. Statické hodnoty zdiva z těchto cihel jsou vypočteny podle ČSN EN 1996-1-1, hodnoty zdiva z cihel Porotherm Profi Dryfix a Porotherm T Profi jsou stanoveny ze statických zkoušek.

Tloušťka spár

Tloušťka spár vyplývá z použitého rozměrového modulu cihel a jejich skutečných rozměrů. Spáry nesmějí být příliš tenké ani příliš tlusté. Ložná spára má být v průměru 12 mm tlustá (min. tloušťka je 8 mm, max. tloušťka 15 mm). Tato tloušťka postačuje k vyrovnání přípustných tolerancí rozměrů cihel. Tlustší nebo nerovnoměrně tlusté ložné spáry snižují pevnost zdiva a v důsledku rozdílných deformačních sil sousedních různě tlustých spár mohou vznikat místa se zvýšeným pnutím. Malta se musí nanášet tak, aby celá cihla ležela v maltovém loži. Tloušťka ložné spáry u zdiva z broušených cihel Porotherm Profi je do 1 mm, pro zdění se používá speciální malta pro tenké spáry. Při použití pěny pro zdění Porotherm Dryfix nebo lepidla pro zdění Porotherm Dryfix.extra je tloušťka ložné spáry mezi broušenými cihlami téměř nulová. Cihly Porotherm se vyrábějí a dodávají v provedení s maltovou kapsou (speciální akustické cihly AKU) nebo se systémem per a drážek ve svislé styčné spáře. Oba druhy cihel se k sobě ve vodorovném směru kladou na sraz, ale mají různé provedení svislé spáry, na kterém závisí použití malty. U cihel s kapsou se maltou vyplňuje pouze tato kapsa, u cihel zazubených se svislá spára nepromaltovává. Výjimkou jsou univerzální nízké cihly Porotherm 30/24 N, které mají všechny čtyři boční plochy bez zazubení či kapes. U těchto cihel se styčná spára promaltovává na celou tloušťku stěny, minimální tloušťka styčné spáry je 10 mm.

Vazba zdiva

Cihly se ve stěně nebo v pilíři mají po vrstvách převázat tak, aby se stěna nebo pilíř chovaly jako jeden konstrukční prvek. Aby se zajistila náležitá vazba zdiva, musí se cihly převázat na délku rovnou větší z hodnot 0,4 x h nebo 40 mm, kde h je jmenovitá výška cihel. Pro cihly Porotherm s výškou 238 mm je tedy minimální délka převázání 95 mm. Pro nízké cihly Porotherm s výškou 155 mm je minimální délka převázání 65 mm. Pro broušené cihly Porotherm Profi s výškou 249 mm je minimální délka převázání 100 mm.

Lehká malta

Tepelný odpor zdiva z cihel Porotherm určených pro vnější stěnu lze zvýšit až o 26 % použitím lehké malty pro zdění místo malty obyčejné (např. vápenocementové). Lehké zdicí malty se dodávají jako suché maltové směsi buď v papírových pytlích nebo volně ložené v ocelových zásobnících. Lehké malty jsou směsí kameniva, anorganických pojiv (cementu a vápna), lehčiv a přísad zlepšujících zpracovatelské a užitné vlastnosti malty. Objemová hmotnost se pohybuje v rozmezí 500 až 1000 kg/m3 a pevnost v tlaku od 3 do 10 MPa, vždy v závislosti na druhu lehké malty. Použití lehké malty je obzvláště výhodné u cihel zazubených, které mají nízkou spotřebu zdicí malty na jednotku plochy zdiva.

Deklarované tolerance T2 (T2+) a R2 (R2+) rozměrů zdicích prvků podle ČSN EN 771-1

Poznámky:

Tolerance průměrné hodnoty T2 (T2+)

maximální povolený rozdíl mezi deklarovanou hodnotou a průměrnou hodnotou vypočtenou ze změřených hodnot u odebraných vzorků v souboru.

Tolerance rozpětí hodnot R2 (R2+)

maximální povolený rozdíl mezi největší a nejmenší hodnotou rozměru (rozptyl) zjištěnou měřením jednotlivých vzorků v souboru. Hodnoty T2+ a R2+ se vztahují na broušené cihly.