Centrála v Českých Budějovicích

Kanceláře v Hranicích a Jirčanech

Centrála Wienerberger CZ v Českých Budějovicích
Centrála Wienerberger CZ

Tato budova byla postavena v roce 1972 pro národní podnik Jihočeské cihelny, na základě projektu architektů Jana Bendy a Jaroslava Škardy z Krajské projektové a inženýrské organizace Stavoprojekt, České Budějovice.

Budova prošla zásadní rekonstrukcí fasády keramickým systémem Argeton v roce 2013 podle návrhu architekta Ing. Martina Kačírka (LINE architektura s.r.o., Praha). Rekonstrukci realizovala společnost MANE STAVEBNÍ s.r.o., České Budějovice.

Na rekonstrukci interiérů budovy, které byly prováděny postupně zejména po roce 2010, se podílela architektka Ing. Hana Urbancová, s cílem akcentovat harmonii mezi historickým vývojem budovy, jejím účelem a současnými moderními potřebami producenta stavebních materiálů – skupiny Wienerberger.

Součástí dekorací interiérů je nástěnná keramická plastika z roku 1972 od architekta Antonína Malce ve druhém podlaží, soudobé umělecké keramické plastiky z roku 2007 autorky Dominiky Sládkové – Paštékové a akademického malíře Petra Sládka či keramická plastika od Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni, rozmístěné v různých částech budovy.

Na dnešní centrále v Českých Budějovicích sídlí management a jednotlivá oddělení společnosti Wienerberger s.r.o. jako jsou zákaznické centrum, nákup, logistika (SCM), marketing, oddělení digitalizace, product management, obchod, personální, účetní oddělení, controlling, IT, atd.

Translation

Centrála společnosti Wienerberger

Wienerberger s.r.o.
Plachého 388/28
370 01  České Budějovice

IČO:     00015253
DIČ(DPH):     CZ00015253


E-mail: info@wienerberger.cz
Telefon recepce.: +420 383 826 111

 

OTEVÍRACÍ DOBA

Pondělí - Pátek:
8:00 - 15:00

Translation in multiple languages

EN 
This building was constructed in 1972 for the national company Jihočeské cihelny (South Bohemian Brickworks) based on a project by architects Jan Benda and Jaroslav Škarda from the Stavoprojekt Regional Project and Engineering Organisation in České Budějovice. 

The building underwent a major reconstruction of the façade with the Argeton ceramic system in 2013, based on a design by architect Ing. Martin Kačírek (LINE architektura s.r.o., Prague). The reconstruction was carried out by MANE STAVEBNÍ s.r.o., České Budějovice. 

The gradual reconstruction of the building’s interior, especially after 2010, was primarily the work of architect Ing. Hana Urbancová, with a focus on accentuating the harmony between the building’s historical development, its purpose and the current modern needs of the construction materials manufacturer and building owner, the Wienerberger Group. 

The interior decoration includes a ceramic wall sculpture from 1972 by architect Antonín Malec on the second floor and contemporary ceramic art sculptures from 2007 by Dominika Sládková-Paštéková and academic painter Petr Sládek. Ceramic sculptures by the Secondary School of Arts and Crafts in Bechyně are located in various parts of the building. 

DE 
Dieses Gebäude wurde im Jahre 1972 für das staatliche Unternehmen Jihočeské cihelny (Südböhmische Ziegelwerke) auf der Grundlage eines Projektes der Architekten Jan Benda und Jaroslav Škarda von der Kreisorganisation für Bauplanung und Bauingenieurwesen Stavoprojekt, České Budějovice, erbaut. 

Die Fassade des Gebäudes wurde im Jahre 2013 mithilfe des Keramiksystems Argeton nach einem Entwurf des Architekten Ing. Martin Kačírek (LINE architektura s.r.o., Prag) grundlegend saniert. Auftragnehmer der Sanierung war das Bauunternehmen MANE STAVEBNÍ s.r.o., České Budějovice. 

An der schrittweisen Sanierung der Innenräume des Gebäudes nach dem Jahre 2010 beteiligte sich die Architektin Ing. Hana Urbancová mit dem Ziel der Akzentuierung der Harmonie zwischen der historischen Entwicklung des Gebäudes, seinem Zweck und den derzeitigen modernen Bedürfnissen des Baustoffherstellers – der Gruppe Wienerberger. 

Bestandteil der Dekoration der Innenräume ist im zweiten Stock eine keramische Wandplastik des Architekten Antonín Malec aus dem Jahre 1972, sowie aus dem Jahre 2007 stammende zeitgenössische Keramikplastiken der Künstlerin Dominika Sládková-Paštéková sowie des akademischen Malers Petr Sládek und eine keramische Plastik von der Kunstgewerblichen Fachschule in Bechyně, die in verschiedenen Teilen des Gebäudes zu sehen sind. 

ES 
Este edificio fue construido en el año 1972 para la empresa nacional Jihočeské cihelny (Fábrica de Ladrillos de Bohemia del Sur) según un proyecto de los arquitectos Jan Benda y Jaroslav Škarda de la organización regional de proyectos e ingeniería Stavoprojekt de České Budějovice. 

El edificio fue objeto de una importante reconstrucción de la fachada con el sistema cerámico Argeton en 2013, según un diseño del ingeniero arquitecto Martin Kačírek (LINE architektura s.r.o., Praga). La reconstrucción fue realizada por MANE STAVEBNÍ s.r.o., České Budějovice. 

La reconstrucción gradual del interior del edificio, especialmente después de 2010, fue principalmente obra de la ingeniera arquitecta Hana Urbancová, centrándose en acentuar la armonía entre el desarrollo histórico del edificio, su propósito y las necesidades modernas actuales del fabricante de materiales de construcción y propietario del edificio, el grupo Wienerberger. 

La decoración interior incluye una escultura mural de cerámica del año 1972 del arquitecto Antonín Malec en el segundo piso y esculturas de arte cerámico contemporáneo del año 2007 de Dominika Sládková-Paštéková y el pintor académico Petr Sládek. En varias partes del edificio se encuentran esculturas de cerámica de la Escuela Secundaria de Artes y Oficios de Bechyně. 

BG 
Тази сграда е построена през 1972 г. за националната компания Jihočeské cihelny (Южнобохемски тухлени заводи) по проект на архитектите Jan Benda (Ян Бенда) и Jaroslav Škarda (Ярослав Шкарда) от Регионалната проектна и инженерна организация Stavoprojekt в Ческе Будейовице. 

Сградата претърпя основна реконструкция на фасадата с керамична система Argeton през 2013 г. по проект на архитект инж. Martin Kačírek (Мартин Качирек) (LINE architektura s.r.o., Прага). Реконструкцията е извършена от MANE STAVEBNÍ s.r.o., Ческе Будейовице. 

Постепенното преустройство на интериора на сградата, особено след 2010 г., е дело преди всичко на архитект инж. Hana Urbancová (Хана Урбанова), с акцент върху хармонията между историческото развитие на сградата, нейното предназначение и настоящите съвременни нужди на производителя на строителни материали и собственика на сградата Wienerberger Group. 

Декорацията на интериора включва керамична стенна скулптура от 1972 г. от архитект Antonín Malec (Антонин Малец) на втория етаж и съвременни керамични скулптури от 2007 г. от Dominika Sládková-Paštéková (Доминика Сладкова-Пащекова) и академичния художник Petr Sládek (Петр Сладек). Керамични скулптури от Средното училище за изкуства и занаяти в Bechyně са разположени в различни части на сградата. 

DA 
Denne bygning blev opført i 1972 for det nationale selskab Jihočeské cihelny (Sydbøhmisk Teglværk) på grundlag af et projekt tilhørende arkitekterne Jan Benda og Jaroslav Škarda fra Stavoprojekt Regional Project and Engineering Organisation i České Budějovice. 

Bygningen gennemgik en større rekonstruktion af facaden med Argeton-keramiksystemet i 2013 på oplæg af et design af arkitekt Ing. Martin Kačírek (LINE architektura s.r.o., Prag). Rekonstruktionen blev udført af MANE STAVEBNÍ s.r.o., České Budějovice. 

Den gradvise rekonstruktion af bygningens indre, især efter 2010, var primært arbejde af arkitekt Ing. Hana Urbancová, med fokus på fremhævelse af harmonien mellem bygningens historiske udvikling, dens formål og de aktuelle moderne behov hos byggematerialeproducenten og bygningens ejer, Wienerberger Group. 

Dekorationen indvendigt omfatter en keramisk vægskulptur fra 1972 af arkitekt Antonín Malec på anden sal og nutidige keramiske kunstskulpturer fra 2007 af Dominika Sládková-Paštéková og akademisk maler Petr Sládek. I forskellige dele af bygningen er der anbragt keramiske skulpturer af Secondary School of Arts and Crafts i Bechyně. 

EL 
Αυτό το κτήριο κατασκευάστηκε το 1972 για την κρατική εταιρεία Jihočeské cihelny (Πλινθοκεραμοποιία Νότιας Βοημίας) βάσει ενός έργου των αρχιτεκτόνων Jan Benda και Jaroslav Škarda από τον Περιφερειακό Οργανισμό Έργων και Τεχνολογίας Stavoprojekt στο Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε. 

Το 2013, το κτήριο υποβλήθηκε σε μεγάλης κλίμακας ανακατασκευή στην πρόσοψη με το σύστημα κεραμικής επένδυσης Argeton, βάσει ενός σχεδίου του αρχιτέκτονα Ing. Martin Kačírek (LINE architektura s.r.o., Πράγα). Η ανακατασκευή εκτελέστηκε από την εταιρεία MANE STAVEBNÍ s.r.o. στο Τσέσκε Μπουντεγιόβιτσε. 

Η σταδιακή ανακατασκευή του εσωτερικού του κτηρίου, ιδίως μετά το 2010, αποτέλεσε έργο κυρίως της αρχιτέκτονα Ing. Hana Urbancová, με έμφαση στην ανάδειξη της αρμονίας μεταξύ της ιστορικής εξέλιξης του κτιρίου, του σκοπού του και των σημερινών σύγχρονων αναγκών του κατασκευαστή δομικών υλικών και ιδιοκτήτη του κτηρίου, του ομίλου Wienerberger. 

Η εσωτερική διακόσμηση περιλαμβάνει ένα επιτοίχιο κεραμικό γλυπτό του 1972 από τον αρχιτέκτονα Antonín Malec στον δεύτερο όροφο και σύγχρονα γλυπτά κεραμικής τέχνης του 2007 από την Dominika Sládková-Paštéková και τον ακαδημαϊκό και ζωγράφο Petr Sládek. Σε διάφορα σημεία του κτηρίου, υπάρχουν κεραμικά γλυπτά από τη Δευτεροβάθμια Σχολή Τεχνών και Χειροτεχνίας στο Μπεχίνιε. 

ET 
See hoone ehitati 1972. aastal riigiettevõttele Jihočeské cihelny (Lõuna-Böömimaa tellisetehas) České Budějovices asuva Stavoprojekti piirkondliku projekteerimis- ja ehitusorganisatsiooni arhitektide Jan Benda ja Jaroslav Škarda projekti järgi. 

2013. aastal toimus hoone fassaadi ulatuslik rekonstrueerimine, mille raames paigaldati sellele arhitekt Martin Kačíreki (LINE architektura s.r.o., Praha) projekti järgi Argetoni keraamilised fassaadiplaadid. Hoone rekonstrueeris MANE STAVEBNÍ s.r.o., České Budějovice. 

Hoone interjööri järkjärgulise rekonstrueerimise eest, eriti pärast 2010. aastat, vastutas peamiselt arhitekt Hana Urbancová, kes keskendus hoone ajaloolise arengu, selle otstarbe ning ehitusmaterjalide tootja ja hoone omaniku Wienerberger Groupi tänapäevaste vajaduste vahelise harmoonia rõhutamisele.

Sisekujunduses võib teisel korrusel näha arhitekt Antonín Maleci keraamilist seinaskulptuuri aastast 1972 ning Dominika Sládková-Paštéková ja akadeemilise maalikunstniku Petr Sládeki nüüdisaegseid keraamilisi skulptuure aastast 2007. Hoone eri osades asuvad Bechyně kunsti- ja käsitöökeskkooli (SUPŠ Bechyně) õpilaste keraamilised skulptuurid. 

FI 
Tämä rakennus rakennettiin vuonna 1972 kansalliselle Jihočeské cihelnylle (Etelä-Böömin tiilitehdas) perustuen Jan Bendan ja Jaroslav Škardan projektiin – he ovat arkkitehteja Stavoprojektin alueellisessa projekti- ja suunnitteluorganisaatiossa České Budějovicessa. 

Rakennukseen tehtiin vuonna 2013 mittava julkisivuremontti Argeton-keramiikkajärjestelmällä arkkitehti-ins. Martin Kačírekin (LINE architektura s.r.o., Praha) suunnittelemana. Jälleenrakennuksen toteutti MANE STAVEBNÍ s.r.o., České Budějovice. 

Rakennuksen sisätilojen asteittainen uudelleenrakentaminen, varsinkin vuoden 2010 jälkeen, oli ensisijaisesti arkkitehti-ins. Hana Urbancován työtä – siinä keskityttiin korostamaan harmoniaa rakennuksen historiallisen kehityksen, sen käyttötarkoituksen ja rakennusmateriaalien valmistajan ja rakennuksen omistajan Wienerberger Groupin nykytarpeiden välillä. 

Sisustustukseen kuuluu arkkitehti Antonín Malecin keraaminen seinäveistos vuodelta 1972 toisessa kerroksessa sekä Dominika Sládková-Paštékován ja akateemisen taidemaalarin Petr Sládekin nykykeramiikkaveistoksia vuodelta 2007. Bechyněn taidelukion keraamisia veistoksia sijaitsee eri puolilla rakennusta. 

GA 
Tógadh an foirgneamh seo i 1972 don chuideachta náisiúnta Jihočeské cihelny (Oibreacha Bríce Bohemian Theas) bunaithe ar thionscadal leis na hailtirí Jan Benda agus Jaroslav Škarda ó Eagraíocht Réigiúnach Tionscadal agus Innealtóireachta Stavoprojekt in České Budějovice. 

Rinneadh athchóiriú mór ar aghaidh an fhoirgnimh le córas ceirmeach Argeton in 2013, bunaithe ar dhearadh a rinne an t-ailtire Ing. Martin Kačírek (ailtire LINE s.r.o., Prág). Is é MANE STAVEBNÍ s.r.o., České Budějovice a rinne an t-athfhoirgniú. 

Ba é obair an ailtire Ing go príomha a rinne athchóiriú de réir a chéile ar an taobh istigh den fhoirgneamh, go háirithe tar éis 2010. Ing. Hana Urbancová, ag díriú ar an dul chun cinn idir forbairt stairiúil an fhoirgnimh, a chuspóir agus riachtanais nua-aimseartha reatha an mhonaróra ábhar tógála agus úinéir an fhoirgnimh, an Grúpa Wienerberger. 

Áiríonn an maisiú taobh istigh dealbh balla ceirmeach ó 1972 leis an ailtire Antonín Malec ar an dara hurlár agus dealbha ealaíne criadóireachta comhaimseartha ó 2007 le Dominika Sládková-Paštéková agus an péintéir acadúil Petr Sládek. Tá dealbha ceirmeacha ón Meánscoil Ealaíon agus Ceardaíochta i Bechyně suite i gcodanna éagsúla den fhoirgneamh. 

FR 
Ce bâtiment a été construit en 1972 pour le compte de l'entreprise nationale Jihočeské cihelny (Briqueterie de Bohême du Sud), sur la base d'un projet des architectes Jan Benda et Jaroslav Škarda de l'organisation régionale de projet et d'ingénierie Stavoprojekt de České Budějovice. 

En 2013, le bâtiment a fait l'objet d'une reconstruction majeure de la façade avec le système céramique Argeton, conçue par l'architecte Ing. Martin Kačírek (LINE architektura s.r.o., Prague). La reconstruction a été réalisée par MANE STAVEBNÍ s.r.o., České Budějovice. 

La reconstruction progressive de l'intérieur du bâtiment, surtout après 2010, a été principalement l'œuvre de l'architecte Ing. Hana Urbancová, qui s'est attachée à souligner l'harmonie entre l'évolution historique du bâtiment, sa fonction et les besoins modernes actuels du fabricant de matériaux de construction et propriétaire du bâtiment, le Groupe Wienerberger. 

La décoration intérieure comprend une sculpture murale en céramique de 1972 de l'architecte Antonín Malec au deuxième étage et des sculptures contemporaines en céramique de 2007 de Dominika Sládková-Paštéková et du peintre académique Petr Sládek. Des sculptures en céramique du lycée d'arts et métiers de Bechyně sont présentées dans diverses parties du bâtiment. 

HR 
Ova je zgrada izgrađena 1972. godine za državnu tvrtku Jihočeské cihelny (Južnočeška ciglana) prema projektu arhitekata Jana Bende i Jaroslava Škarde iz Regionalne projektne i inženjerske organizacije Stavoprojekt iz grada České Budějovice. 

Na zgradi je 2013. godine napravljena velika rekonstrukcija pročelja keramičkim sustavom Argeton prema projektu arhitekta ing. Martina Kačíreka (LINE architektura s.r.o., Prag). Rekonstrukciju je izvela tvrtka MANE STAVEBNÍ s.r.o., České Budějovice. 

Postupna rekonstrukcija unutrašnjosti zgrade, osobito nakon 2010. godine, prvenstveno je djelo arhitektice ing. Hane Urbancove, s fokusom na naglašavanje sklada između povijesnog razvoja zgrade, njezine namjene i trenutnih suvremenih potreba proizvođača građevinskih materijala i vlasnika zgrade, grupacije Wienerberger. 

Unutarnje uređenje obuhvaća keramičku zidnu skulpturu iz 1972. arhitekta Antonína Maleca na drugom katu i suvremene umjetničke keramičke skulpture iz 2007. Dominike Sládkove-Paštékove i akademskog slikara Petra Sládeka. Keramičke skulpture Srednje škole za umjetnost i obrt u gradu Bechyně nalaze se u različitim dijelovima zgrade. 

HU 
Ezt az épületet 1972-ben építették a Jihočeské cihelny (Dél-csehországi Téglagyár) állami vállalat számára Jan Benda és Jaroslav Škarda építészek tervei alapján, akik a České Budějovice-i Stavoprojekt Regionális Tervező és Mérnöki Irodában dolgoztak.

Az épület homlokzata jelentős rekonstrukción esett át 2013-ban Argeton kerámiarendszerrel, Ing. Martin Kačírek (LINE architektura s.r.o., Prága) tervei alapján. A rekonstrukciót a České Budějovice-i MANE STAVEBNÍ s.r.o., kivitelezte. 

Az épület belső terének fokozatos átalakítása, különösen 2010 után, elsősorban Ing.  Hana Urbancová munkája, aki az épület történelmi fejlődése, rendeltetése és az épület tulajdonosa, az építőanyaggyártó Wienerberger csoport modern igényei közötti harmónia megteremtésére összpontosított. 

A belső teret a második emeleten Antonín Malec építész 1972-es kerámia falszobra, valamint Dominika Sládková-Paštéková és Petr Sládek akadémikus festőművész 2007-es kortárs kerámiaszobrai díszítik. Az épület több pontján a Bechyněi Művészeti és Kézműves Szakközépiskola hallgatóinak kerámiaszobrai is megtalálhatók. 

IT 
Questo edificio è stato costruito nel 1972 per la società a partecipazione statale "Jihočeské cihelny" (Fabbrica di mattoni della Boemia meridionale), su progetto degli architetti Jan Benda e Jaroslav Škarda dell'organizzazione regionale di progettazione e ingegneria "Stavoprojekt" di České Budějovice. 

Nel 2013, la facciata dell'edificio è stata sottoposta ad una vasta ristrutturazione utilizzando il sistema di ceramiche Argeton su progetto dell'architetto ing. Martin Kačírek (LINE architektura s.r.o., Praga). La ristrutturazione è stata eseguita dall'azienda MANE STAVEBNÍ s.r.o., České Budějovice. 

La graduale ristrutturazione degli interni dell'edificio, eseguita soprattutto dopo il 2010, si deve principalmente all'architetta ing. Hana Urbancová, con l'obiettivo di accentuare l'armonia tra lo sviluppo storico dell'edificio, il suo scopo e le attuali esigenze moderne del produttore di materiali da costruzione e proprietario dell'edificio, il Gruppo Wienerberger. 

La decorazione interna comprende una scultura murale in ceramica del 1972 dell'architetto Antonín Malec al secondo piano e sculture d'arte contemporanea in ceramica del 2007 di Dominika Sládková-Paštéková e del pittore accademico Petr Sládek. Le sculture in ceramica della Scuola secondaria di arti e mestieri di Bechyně sono collocate in varie parti dell'edificio. 

LT 
Šis pastatas buvo pastatytas 1972 m. valstybinei įmonei „Jihočeské cihelny“ (Pietų Bohemijos plytinė) pagal architektų Jan Benda ir Jaroslav Škarda iš Česke Budejovicų Regioninių projektų ir inžinerijos organizacijos „Stavoprojekt“ projektą. 

2013 m. pastato fasadas buvo kapitaliai suremontuotas naudojant „Argeton“ keramines plyteles pagal architekto inžinieriaus Martin Kačírek („LINE architektura s.r.o.“, Praha) projektą. Rekonstrukciją atliko „MANE STAVEBNÍ s.r.o.“, Česke Budejovicai. 

Palaipsniu pastato interjero remontu, ypač po 2010 m., daugiausia rūpinosi inžinierė Hana Urbancová. Didžiausias dėmesys buvo skiriamas darnos tarp pastato istorinės kaitos, jo paskirties ir dabartinių statybinių medžiagų gamintojo bei pastato savininko „Wienerberger Group“ lūkesčių išryškinimui. 

Tarp interjero dekoracijų yra 1972 m. architekto Antonín Malec kurta keraminė antrojo aukšto sienų skulptūra ir 2007 m. Dominika Sládková-Paštéková ir akademiko tapytojo Petr Sládek sukurtos šiuolaikinės keraminės skulptūros. Įvairiose pastato vietose išdėstytos ir Bechinų Menų ir amatų vidurinėje mokykloje sukurtos keraminės skulptūros. 

LV 
Šī ēka tika uzcelta 1972. gadā valsts uzņēmumam Jihočeské cihelny (Dienvidbohēmijas ķieģeļu rūpnīca), izmantojot arhitektu Jana Bendas un Jaroslava Škardas no Stavoprojekt reģionālās projektu un inženieru organizācijas Čehijas Budejovicē projektu. 

Ēkai 2013. gadā tika veikta nozīmīga fasādes rekonstrukcija ar Argeton keramikas sistēmu, pamatojoties uz arhitekta Ing. Martin Kačírek (LINE architektura s.r.o., Prague) dizainu. Rekonstrukciju veica MANE STAVEBNÍ s.r.o., České Budějovice. 

Ēkas interjera pakāpeniskā rekonstrukcija, īpaši pēc 2010. gada, galvenokārt bija arhitektes Ing. Hanas Urbancovas darbs, koncentrējoties uz harmonijas akcentēšanu starp ēkas vēsturisko attīstību, tās mērķi un būvmateriālu ražotāja un ēkas īpašnieka Wienerberger Group pašreizējām mūsdienu vajadzībām. 

Interjera apdarē iekļauta arhitekta Antonīna Maleka 1972. gadā veidotā keramikas sienas skulptūra otrajā stāvā un laikmetīgās keramikas mākslas skulptūras no 2007. gada, ko veidojusi Dominika Sladkova-Paštekova un akadēmiskais gleznotājs Petrs Slādeks. Bechyně Mākslas un amatniecības vidusskolas keramikas skulptūras atrodas dažādās ēkas daļās. 

MT 
Dan il-bini nbena fl-1972 għall-kumpanija nazzjonali Jihočeské cihelny (South Bohemian Brickworks) abbażi ta’ proġett mill-periti Jan Benda u Jaroslav Škarda mill-Proġett Reġjonali Stavoprojekt u l-Organizzazzjoni tal-Inġinerija f’České Budějovice. 

Fl-2013, saret rikostruzzjoni kbira tal-faċċata tal-bini bis-sistema taċ-ċeramika Argeton, abbażi ta’ disinn mill-perit l-Inġ. Martin Kačírek (LINE architektura s.r.o., Praga). Ir-rikostruzzjoni saret minn MANE STAVEBNÍ s.r.o., České Budějovice. 

Ir-rikostruzzjoni gradwali tal-intern tal-bini, speċjalment wara l-2010, kienet primarjament ix-xogħol tal-perit l-Inġ. Hana Urbancová, b’enfasi fuq l-aċċentwar tal-armonija bejn l-iżvilupp storiku tal-bini, l-iskop tiegħu u l-ħtiġijiet moderni attwali tal-manifattur tal-materjali tal-kostruzzjoni u s-sid tal-bini, il-Wienerberger Group. 

It-tiżjin tal-intern jinkludi skultura tal-ħajt taċ-ċeramika mill-1972 mill-perit Antonín Malec fit-tieni sular u skulturi ta’ arti taċ-ċeramika kontemporanja mill-2007 minn Dominika Sládková-Paštéková u l-pittur akkademiku Petr Sládek. L-iskulturi taċ-ċeramika mill-Iskola Sekondarja tal-Arti u s-Snajja’ f’Bechyně jinsabu f’diversi partijiet tal-bini. 

NL 
Dit gebouw werd in 1972 gebouwd voor het staatsbedrijf Jihočeské cihelny (Zuid-Boheemse steenfabriek) op basis van een project van de architecten Jan Benda en Jaroslav Škarda van de regionale bouw- en engineeringorganisatie Stavoprojekt in České Budějovice. 

Het gebouw onderging in 2013 een grote reconstructie van de gevel met het keramische systeem Argeton, naar een ontwerp van architect Ing. Martin Kačírek (LINE architektura s.r.o., Praag). De reconstructie is uitgevoerd door MANE STAVEBNÍ s.r.o., České Budějovice. 

De geleidelijke reconstructie van het interieur van het gebouw, vooral na 2010, was voornamelijk het werk van architect Ing. Hana Urbancová, waarbij de nadruk lag op het accentueren van de harmonie tussen de historische ontwikkeling van het gebouw, het doel ervan en de huidige moderne behoeften van de fabrikant van bouwmaterialen en de eigenaar van het gebouw, de Wienerberger Group. 

Het interieur bevat een keramische muursculptuur uit 1972 van architect Antonín Malec op de tweede verdieping en hedendaagse keramische sculpturen uit 2007 van Dominika Sládková-Paštéková en academisch kunstschilder Petr Sládek. Keramische sculpturen van de Secondary School of Arts and Crafts in Bechyně staan in verschillende delen van het gebouw. 

NO 
Denne bygningen ble oppført i 1972 for det statlige selskapet Jihočeské cihelny (De sør-bøhmiske teglverkene) basert på et prosjekt av arkitektene Jan Benda og Jaroslav Škarda fra Stavoprojekts regionale avdeling for prosjekter and ingeniørvirksomhet i České Budějovice. 

Bygningen gjennomgikk en større fasaderekonstruksjon med keramikksystemet Argeton i 2013, basert på utkast til utforming av arkitekt Ing. Martin Kačírek (LINE architektura s.r.o., Praha). Rekonstruksjonen ble utført av selskapet MANE STAVEBNÍ s.r.o., České Budějovice. 

Den gradvise rekonstruksjonen av bygningens interiør, og da spesielt etter 2010, var i hovedsak arkitekt Ing. Hana Urbancovás verk, med fokus på å fremheve harmonien mellom bygningens historiske utvikling, dens formål og byggematerialeprodusenten og bygningens eier, Wienerberger Groups, aktuelle behov. 

Interiørdekorasjonen omfatter en veggskulptur i keramikk fra 1972 av arkitekten Antonín Malec i 2. etasje og moderne skulpturer i keramikk fra 2007 av Dominika Sládková-Paštéková og Petr Sládek, en maler med akademisk utdanning. Keramiske skulpturer av elever ved Fagskole for kunst og håndverk i Bechyně er plassert i forskjellige deler av bygningen. 

PL 
Ten budynek został wzniesiony w 1972 roku dla przedsiębiorstwa krajowego Jihočeské cihelny (Południowoczeska Cegielnia) na podstawie projektu architektów Jana Bendy i Jaroslava Škardy zatrudnionych w regionalnej organizacji projektowo-inżynierskiej Stavoprojekt w Czeskich Budziejowicach. 

W 2013 roku fasada budynku przeszła gruntowny remont obejmujący instalację systemu płytek ceramicznych Argeton na podstawie projektu inżyniera architekta Martina Kačírka (LINE architektura s.r.o., Praga). Prace remontowe były prowadzone przez firmę MANE STAVEBNÍ s.r.o. z Czeskich Budziejowic. 

Składające się z kilku etapów prace rekonstrukcyjne wnętrza budynku – szczególnie po 2010 roku – były w przeważającej części prowadzone pod nadzorem inżynier architekt Hany Urbancovy. Skupiały się na podkreśleniu harmonii pomiędzy oryginalnymi elementami budynku, jego funkcją oraz aktualnymi potrzebami producenta materiałów budowlanych i właściciela budynku Grupy Wienerberger. 

Elementy wystroju wnętrz obejmują usytuowaną na drugim piętrze ceramiczną rzeźbę ścienną z 1972 roku autorstwa architekta Antonína Malca, a także rzeźby współczesne (z 2007 roku) autorstwa Dominiki Sládkovej-Paštékovej oraz malarza akademickiego Petra Sládka. Ceramiczne rzeźby autorstwa uczniów Szkoły Rzemiosła Artystycznego w Bechyně rozmieszczono w różnych częściach budynku. 

PT 
Este edifício foi construído em 1972 para a empresa nacional Jihočeské cihelny (Alvenaria da Boémia do Sul) com base num projeto dos arquitetos Jan Benda e Jaroslav Škarda, da Organização Regional de Projetos e Engenharia Stavoprojekt, em České Budějovice. 

Em 2013, o edifício foi objeto de uma grande reconstrução da fachada com o sistema cerâmico Argeton, com base num projeto do arquiteto Ing. Martin Kačírek (LINE architektura s.r.o., Praga). A reconstrução foi realizada por MANE STAVEBNÍ s.r.o., České Budějovice. 

O principal responsável pela reconstrução gradual do interior do edifício, realizada sobretudo a partir de 2010, foi a arquiteta Ing. Hana Urbancová. O objetivo foi acentuar a harmonia entre o desenvolvimento histórico do edifício, a sua finalidade e os atuais requisitos modernos do fabricante de materiais de construção e proprietário do edifício, o Grupo Wienerberger. 

A decoração interior inclui, no segundo andar, uma escultura de parede em cerâmica do arquiteto Antonín Malec, de 1972, e esculturas de arte contemporânea em cerâmica de Dominika Sládková-Paštéková e do pintor académico Petr Sládek, de 2007. As esculturas em cerâmica da Escola Secundária de Artes e Ofícios de Bechyně estão presentes em várias partes do edifício. 

RO 
Această clădire a fost construită în 1972 pentru compania națională Jihočeské cihelny (South Bohemian Brickworks), pe baza unui proiect al arhitecților Jan Benda și Jaroslav Škarda de la Organizația Regională de Proiecte și Inginerie Stavoprojekt din České Budějovice. 

Clădirea a suferit o reconstrucție majoră a fațadei cu sistemul ceramic Argeton în 2013, pe baza unui proiect al arhitectului Ing. Martin Kačírek (LINE architektura s.r.o., Praga). Reconstrucția a fost realizată de MANE STAVEBNÍ s.r.o., České Budějovice. 

Reconstrucția treptată a interiorului clădirii, mai ales după 2010, a fost în primul rând opera arhitectului Ing. Hana Urbancová, care s-a concentrat pe accentuarea armoniei dintre dezvoltarea istorică a clădirii, scopul acesteia și nevoile moderne actuale ale producătorului de materiale de construcții și proprietarului clădirii, Wienerberger Group. 

Decorul interior include o sculptură de perete din ceramică din 1972 a arhitectului Antonín Malec la etajul doi și sculpturi de artă ceramică contemporană din 2007 realizate de Dominika Sládková-Paštéková și pictorul academic Petr Sládek. Sculpturi din ceramică realizate de Liceul de Arte și Meserii din Bechyně sunt situate în diferite părți ale clădirii. 

RU 
Это здание было построено в 1972 году для национальной компании Jihočeské cihelny (Южночешский кирпичный завод) по проекту архитекторов Яна Бенды (Jan Benda) и Ярослава Шкарды (Jaroslav Škarda), работавших в местном проектно-конструкторском бюро Stavoprojekt города Ческе-Будеёвице. 

В 2013 году была проведена основательная реконструкция фасада здания с использованием керамических плит Argeton на основе дизайна, разработанного архитектором Мартином Качиреком (Martin Kačírek) (LINE architektura s.r.o., г. Прага). Реконструкция была выполнена компанией MANE STAVEBNÍ s.r.o., г. Ческе-Будеёвице. 

Поэтапные работы по реконструкции интерьера здания, особенно после 2010 года, в основном проводились под руководством архитектора Ганы Урбанцовой (Hana Urbancová). При этом основной акцент был сделан на гармоничном сочетании исторических элементов здания, его назначения и современных потребностей производителя строительных материалов и владельца здания, группы компаний Wienerberger Group. 

Внутренняя отделка включает керамическую настенную скульптуру, созданную в 1972 году архитектором Антонином Мальцем (Antonín Malec) и расположенную на втором этаже, а также современные керамические скульптуры, выполненные в 2007 году художницей Доминикой Сладковой-Паштековой (Dominika Sládková-Paštéková) и живописцем-академистом Петром Сладеком (Petr Sládek). Различные части здания также декорированы керамическими скульптурами, созданными дизайнерами из Школы искусств и художественных ремесел города Бехине. 

SK 
Táto budova bola postavená v roku 1972 pre národný podnik Juhočeské tehelne, na základe projektu architektov Jána Bendu a Jaroslava Škardu z Krajskej projektovej a inžinierskej organizácie Stavoprojekt, České Budějovice.

Budova prešla zásadnou rekonštrukciou fasády keramickým systémom Argeton v roku 2013 podľa návrhu architekta Ing. Martina Kačírka (LINE architektúra s.r.o., Praha). Rekonštrukciu realizovala spoločnosť MANE STAVEBNÍ s.r.o., České Budějovice. 

Na rekonštrukcii interiérov budovy, ktoré boli vykonávané postupne najmä po roku 2010, sa podieľala architektka Ing. Hana Urbancová, s cieľom akcentovať harmóniu medzi historickým vývojom budovy, jej účelom a súčasnými modernými potrebami producenta stavebných materiálov – skupiny Wienerberger.

Súčasťou výzdoby interiéru je nástenná keramická plastika z roku 1972 od architekta Antonína Maleca na druhom poschodí, súčasné keramické plastiky z roku 2007 od Dominiky Sládkovej - Paštékovej a akademického maliara Petra Sládka či keramické plastiky zo Strednej umeleckopriemyselnej školy v Bechyni, umiestnené v rôznych častiach budovy. 

Na dnešnej centrále v Českých Budějoviciach sídli manažment a jednotlivé oddelenia spoločnosti Wienerberger s.r.o. ako sú zákaznícke centrum, nákup, logistika (SCM), marketing, oddelenie digitalizácie, product management, obchod, personálne, účtovné oddelenie, controlling, IT, atď.

SL 
Stavba je bila zgrajena leta 1972 za državno podjetje Jihočeské cihelny (Južnočeška opekarna) na podlagi projekta arhitektov Jana Bende in Jaroslava Škarde iz regionalne projektne in inženirske organizacije Stavoprojekt iz Čeških Budejovic. 

Stavba je leta 2013 doživela obsežno rekonstrukcijo s keramičnim sistemom Argeton na podlagi načrta arhitekta inž. Martina Kačíreka (LINE architektura s.r.o., Praga). Rekonstrukcijo je izvedlo podjetje MANE STAVEBNÍ s.r.o. iz Čeških Budejovic. 

Postopna rekonstrukcija notranjosti stavbe, zlasti po letu 2010, je bila predvsem delo arhitektke inž. Hane Urbancove, ki se je osredotočila na poudarek skladnosti med zgodovinskim razvojem stavbe, njenim namenom in trenutnimi sodobnimi potrebami proizvajalca gradbenih materialov ter lastnika stavbe, skupine Wienerberger Group. 

Notranja oprema vključuje keramično stensko skulpturo iz leta 1972 arhitekta Antonína Malca v drugem nadstropju ter sodobne keramične umetniške skulpture Dominike Sládkove-Paštékove in akademskega slikarja Petra Sládka iz leta 2007. V različnih delih stavbe so keramične skulpture Srednje šole za umetnost in obrt iz mesta Bechyně. 

SV 
Denna byggnad uppfördes 1972 för det nationella företaget Jihočeské cihelny (Södra Böhmens tegelbruk) räkning baserat på ett projekt av arkitekterna Jan Benda och Jaroslav Škarda från Stavoprojekt - en regional projekt- och ingenjörsorganisation i České Budějovice. 

Byggnaden genomgick en större ombyggnad av fasaden med Argeton keramiska system under 2013, baserat på en design av arkitekten Ing. Martin Kačírek (LINE architektura s.r.o., Prag). Ombyggnaden utfördes av MANE STAVEBNÍ s.r.o., České Budějovice. 

Den gradvisa ombyggnaden av byggnadens interiör, särskilt efter 2010, var främst ett verk av arkitekt Ing. Hana Urbancová, med fokus på harmonin mellan byggnadens historiska utveckling, dess syfte och de nuvarande moderna behoven hos tillverkaren av byggmaterial och byggherren Wienerberger Group. 

Inredningen inkluderar en keramisk väggskulptur från 1972 av arkitekten Antonín Malec på andra våningen och samtida keramiska konstskulpturer från 2007 av Dominika Sládková-Paštéková och den akademiske målaren Petr Sládek. Keramiska skulpturer från gymnasieskolan för konst och hantverk i Bechyně återfinns i olika delar av byggnaden. 

TR 
Bu bina 1972 yılında České Budějovice'deki Stavoprojekt Bölgesel Proje ve Mühendislik Kuruluşu'na bağlı mimarlar Jan Benda ve Jaroslav Škarda'nın projesi temel alınarak ulusal Jihočeské cihelny (Güney Bohemya Tuğla İşletmeleri) şirketi için inşa edilmiştir. 

Binanın cephesi 2013 yılında Argeton seramik sistemi ile mimar Ing. Martin Kačírek (LINE architektura s.r.o., Prag) tarafından hazırlanan bir tasarım esas alınarak büyük çaplı bir tadilattan geçirilmiştir. Tadilat işlemi České Budějovice kentinde bulunan MANE STAVEBNÍ s.r.o. şirketi tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Binanın iç kısmında özellikle 2010 yılından sonra gerçekleştirilen kademeli tadilat, öncelikle mimar Ing. Hana Urbancová'nın eseri olup, binanın tarihi gelişimini, amacını ve inşaat malzemeleri üreticisi ve binanın sahibi olan Wienerberger Group'un günümüzdeki modern ihtiyaçları arasındaki uyumu vurgulamaya odaklanmıştır. 

İç dekorasyonda binanın ikinci katında mimar Antonín Malec'in 1972 tarihli seramik duvar heykeli ile Dominika Sládková-Paštéková ve akademisyen ressam Petr Sládek'in 2007 tarihli çağdaş seramik sanat heykelleri yer alıyor. Binanın çeşitli bölümlerinde ise Bechyně'deki Sanat ve El Sanatları Ortaokulu'nda yapılan seramik heykeller yer almaktadır. 

UK 
Цю будівлю було збудовано в 1972 році для національної компанії Jihočeské cihelny (Південно-чеський цегельний завод) на основі проекту архітекторів Яна Бенди (Jan Benda) і Ярослава Шкарди (Jaroslav Škarda) з регіональної проектної та інженерної компанії Stavoprojekt Regional Project and Engineering Organisation з міста Чеське Будейовиці. 

Будівля пройшла капітальну реконструкцію фасаду з використанням керамічної системи Argeton в 2013 році, на основі проекту, створеного архітектором інженером Мартіном Качіреком (Martin Kačírek) (компанія LINE architektura s.r.o., Прага). Реконструкцію здійснила компанія MANE STAVEBNÍ s.r.o., місто Чеське Будейовиці. 

Поступова реконструкція інтер’єру будівлі, особливо після 2010 року, була насамперед роботою архітектора інженера Гани Урбанцової (Hana Urbancová), з акцентом на підкресленні гармонії між історичним розвитком будівлі, її призначенням і сучасними потребами виробника будівельних матеріалів і власника будівлі, компанії Wienerberger Group. 

Окрасою інтер'єру є керамічна настінна скульптура 1972 року архітектора Антоніна Малеца (Antonín Malec) на другому поверсі та сучасні керамічні скульптури 2007 року Домініки Сладкової-Паштекової (Dominika Sládková-Paštéková) та академічного художника Петра Сладека (Petr Sládek). У різних частинах будівлі розташовані керамічні скульптури від Середньої школи мистецтв та ремесел з міста Бехинє.

AR 
تم تشييد هذا المبنى في عام 1972 لصالح الشركة الوطنية Jihočeské cihelny (South Bohemian Brickworks) بناءً على مشروع للمهندسين المعماريين جان بيندا وياروسلاف سكاردا من المشروع الإقليمي Stavoprojekt والمنظمة الهندسية في تشيسكي بوديوفيتسه.

خضع المبنى لعملية ترميم كبيرة للواجهة بنظام Argeton الخزفي في عام 2013، بناءً على تصميم المهندس المعماري مارتن كاشيريك (LINE architektura s.r.o., Prague). تم تنفيذ عملية الترميم من قِبل MANE STAVEBNÍ s.r.o.، في تشيسكي بوديوفيتسه. 

وكان الترميم التدريجي للجزء الداخلي من المبنى، خاصة بعد 2010، هو عمل المهندسة هانا أوربانكوفا بشكل أساسي، حيث ركزت على تعزيز التوافق بين التطور التاريخي للمبنى والغرض منه والاحتياجات الحديثة الحالية لمصنع مواد البناء ومالك المبنى، مجموعة Wienerberger.

يتضمن الديكور الداخلي منحوتة حائط خزفية من عام 1972 للمهندس المعماري أنتونين مالك في الطابق الثاني ومنحوتات فنية خزفية معاصرة من عام 2007 لدومينيكا سلادكوفا باستيكوفا والرسام الأكاديمي بيتر سلادك. وتوجد منحوتات خزفية من المدرسة الثانوية للفنون والحرف اليدوية في بيتشينى في أجزاء مختلفة من المبنى. 

HE 
הבניין הזה נבנה בשנת 1972 עבור חברת הלבנים הלאומית ג'יהוצ'סקה צ'יהלני (Jihočeské cihelny) של דרום בוהמיה על פי פרויקט של הארכיטקטים יאן בנדה ויארוסלב שקרדה (Jan Benda and Jaroslav Škarda) מארגון הפרויקטים וההנדסה האזורי סטאבופרוג'קט ( Stavoprojekt) בצ'סקה בודייוביצה (České Budějovice). 

בשנת 2013 בוצעו בחזית הבניין עבודות שיקום גדולות של הפסיפס העשוי ממערכת קרמיקה של ארגטון ( Argeton) על פי עיצוב של הארכיטקט מרטין קאצ'ירק (Martin Kačírek LINE architektura s.r.o., Prague) עבודות השיקום נעשו בידי מאנה סטאוובני ((MANE STAVEBNÍ s.r.o, צ'סקה בודייוביצה. 

השיקום ההדרגתי של פנים המבנה, במיוחד לאחר 2010, היה בעיקר עבודתה של האדריכלית האנה אורבנקובה (Hana Urbancová), שהתמקדה בהדגשת ההרמוניה בין ההתפתחות ההיסטורית של הבניין, ייעודו, והצרכים המודרניים הנוכחיים של יצרן חומרי הבנייה והבעלים של הבניין, קבוצת ויינברגר (Wienerberger Group). 

עיצוב הפנים כולל פסל קיר מקרמיקה משנת 1972 של אדריכל אנטונין מאלץ (Antonín Malec) שנמצא בקומה השנייה, ופסלוני אמנות קרמית עכשווית משנת 2007 של דומניקה סלדובקה-פסטקובה (Dominika Sládková-Páštéková) והצייר פטר סלאדק (Petr Sládek). פסלי קרמיקה מבית הספר התיכון לאמנות ולמלאכה בבחין (Bechyně) ממוקמים בחלקים שונים של הבניין. 

HI 
इस इमारत का निर्माण 1972 में राष्ट्रीय कंपनी जिहोसेस्के सिहेलनी (साउथ बोहेमियन ब्रिकवर्क्स) के लिए किया गया था, जो सेस्के बुडेजोविस में स्टावोप्रोजेक्ट क्षेत्रीय परियोजना और इंजीनियरिंग संगठन के आर्किटेक्ट जान बेंडा और जारोस्लाव स्कार्डा की परियोजना पर आधारित था। आर्किटेक्ट इंग. मार्टिन कासिरेक लाइन आर्किटेक्चर एस.आर.ओ., प्राग (LINE architektura s.r.o., Prague) के डिज़ाइन के आधार पर, इमारत में 2013 आर्गेटन सिरेमिक सिस्टम के साथ अग्रभाग का बड़ा पुनर्निर्माण किया गया। पुनर्निर्माण का कार्य माने कंस्ट्रक्शन एस.आर.ओ., सेस्के बुडेजोविस द्वारा किया गया था।

इमारत के इंटीरियर का नियमित पुनर्निर्माण, विशेष रूप से 2010 के बाद, मुख्य रूप से आर्किटेक्ट इंग. हाना अर्बनकोवा का काम था, जिसमें इमारत के ऐतिहासिक विकास, इसके उद्देश्य और निर्माण सामग्री निर्माता और भवन मालिक, वीनरबर्गर ग्रुप की वर्तमान आधुनिक ज़रूरतों के बीच सामंजस्य पर ज़ोर दिया गया था।  

इंटीरियर डेकोरेशन में दूसरी मंज़िल पर आर्किटेक्ट एंटोनिन मालेक द्वारा 1972 की सिरेमिक दीवार की मूर्ति और डोमिनिका स्लैडकोवा- पास्टेकोवा और अकादमिक चित्रकार पेट्र स्लैडेक द्वारा 2007 की समकालीन सिरेमिक कला मूर्तियाँ शामिल हैं। बेचिन में सेकेंडरी स्कूल ऑफ़ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स द्वारा बनाई गई सिरेमिक मूर्तियाँ इमारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं।

JA 
この建物は、1972年にČeské BudějoviceのStavoprojekt地域事業・建設工事組織の建築家2名(Jan Benda氏およびJaroslav Škarda氏)のプロジェクトにより、国営企業Jihočeské cihelny(南ボヘミア煉瓦工場)用に建設されたものです。 

また2013年には、建築家Ing. Martin Kačírek(LINE architektura s.r.o.、プラハ)の設計と、Argetonセラミックシステムの施工によりファサードの大規模な改築が行われました。この改築を担当したのは、MANE STAVEBNÍ s.r.o. České Budějoviceです。 

この建物には段階的に改装が行われましたが、特に2010年以降に行われた内装工事は、建築家Ing. Hana Urbancová氏が指揮を取り、この建物のこれまでの経緯とその目的、そして建材メーカーであり建物の所有者でもあるWienerbergerグループの現在のニーズとの調和に重点を置いて行われました。 

建物の2階には、1972年につくられた建築家Antonín Malec氏による壁面陶板彫刻と、2007年につくられたDominika Sládková-Paštéková氏と学術的な絵画を手掛けるPetr Sládek氏による現代的な陶板彫刻が施されています。また、Bechyněの美術工芸中等学校による陶彫が、建物内のさまざまな場所に設置されています。 

KO 
이 건물은 1972년에 České Budějovice의 Stavoprojekt 지역 프로젝트 및 엔지니어링 조직의 건축가 Jan Benda와 Jaroslav Škarda의 프로젝트를 기반으로 국영 기업인 Jihočeské cihelny(사우스 보헤미안 벽돌 공장)를 위해 건설되었습니다. 

이 건물은 2013년 건축가 Ing. Martin Kačírek (LINE architektura s.r.o., Prague)의 설계를 기반으로 Argeton 세라믹 시스템으로 외관을 대대적으로 재건했습니다. MANE STAVEBNÍ s.r.o., České Budějovice가 재건을 수행했습니다. 

특히 2010년 이후 건물 내부의 점진적인 재건은 주로 건축가 Ing. Hana Urbancová의 작품으로, 건물의 역사적 발전과 목적, 건축 자재 제조업체와 건물 소유주인 Wienerberger Group의 현재 현대적 요구 사이의 조화를 강조하는 데 중점을 두었습니다. 

실내 장식으로는 2층에 있는 건축가 Antonín Malec의 1972년 도자 벽재 조각품과 Dominika Sládková-Paštéková와 아카데믹 화가 Petr Sládek의 2007년 현대 도자기 공예 조각품이 있습니다. Bechyně 예술 공예 중등학교의 도조가 건물 곳곳에 전시되어 있습니다. 

TH 
อาคารหลังนี้ก่อสร้างขึ้นในปี 1972 สำหรับบริษัทแห่งชาติ Jihočeské cihelny (South Bohemian Brickworks) ตามโครงการของสถาปนิก Jan Benda และ Jaroslav Škarda จากโครงการประจำภูมิภาค Stavoprojekt และองค์กรวิศวกรรมใน České Budějovice 

ด้านหน้าของอาคารได้รับการก่อสร้างใหม่ครั้งใหญ่ด้วยระบบเซรามิก Argeton ในปี 2013 โดยอิงตามการออกแบบของสถาปนิก Ing. Martin Kačírek (LINE architektura s.r.o., Prague) และมี MANE STAVEBNÍ s.r.o., České Budějovice เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างใหม่ 

ด้านในของอาคารได้รับการทยอยบูรณะ โดยเฉพาะหลังปี 2010 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลงานของสถาปนิก Ing. Hana Urbancová ที่เน้นย้ำความกลมกลืนระหว่างการพัฒนาเชิงประวัติศาสตร์ของอาคาร วัตถุประสงค์ และความต้องการในปัจจุบันของ Wienerberger Group ซึ่งเป็นผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างและเจ้าของอาคาร 

การตกแต่งภายในประกอบด้วยผลงานประติมากรรมผนังเซรามิกจากปี 1972 โดยสถาปนิก Antonín Malec บนชั้นสอง และประติมากรรมศิลปะเซรามิกร่วมสมัยจากปี 2007 โดย Dominika Sládková-Paštéková และจิตรกรสถาบัน Petr Sládek นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งส่วนต่างๆ ของอาคารด้วยประติมากรรมเซรามิกโดย Secondary School of Arts and Crafts ใน Bechyně 

 

Letní soutěž se Semmelrockem

Vyplňte jednoduchý formulář a počkejte na slosování výherce

Novinka

Probíhající akce

 

 

Probíhající akční nabídky

Stavte výhodně

Vyplňte formulář a získejte poukaz se slevami až 40 %

 

 

Nástroje a služby

Ověřené podklady na jednom místě

Co je partnerská WIP zóna?

Tato webová platforma je tu pro podporu projekčních kanceláří a dalších odborníků ve stavebnictví. Jako naši partneři zde získáváte nejnovější informace o produktech, řešeních i novinkách ve společnosti Wienerberger s.r.o.

Založení příčky - hrubá stavba - akustické cihly

Nenašli jste, co jste hledali?

Neváhejte a napište nám.