Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů je velice důležitou věcí, které při naší podnikatelské činnosti věnujeme náležitou pozornost. Respektujeme důvěrnost Vašich osobních údajů a vždy jednáme v souladu s ustanoveními právních předpisů o ochraně osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dále se řídíme těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

1. Rozsah těchto zásad ochrany osobních údajů

Cílem těchto Zásad ochrany osobních údajů je informovat Vás o tom, jak společnost Wienerberger s.r.o. se sídlem České Budějovice, Plachého 388/28, PSČ 370 01, IČO: 000 15 253, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spis. zn. C 27563 (dále jen „Společnost“ nebo „my“) využívá osobní údaje a jaké informace o uživatelích webových stránek, on-line aplikací nebo mobilních platforem Společnosti (tzn. "on-line služby") shromažďuje a vyhodnocuje a následně používá předává třetím stranám nebo zpracovává jiným způsobem.  

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se týkají Společnosti. Netýkají se on-line služeb jiných společností skupiny Wienerberger nebo on-line služeb provozovaných třetími stranami.

2. Shromažďování informací a údajů

Zpracováváme přesné a aktuální osobní údaje vždy na základě zákonného titulu, korektně a transparentním způsobem, pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, v minimálním nezbytném rozsahu, ukládáme je ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů pouze po nezbytnou dobu ve vztahu k účelu zpracování a zajišťujeme jejich integritu a důvěrnost pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření a náležitého zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Klademe důraz na to, aby nepřesné údaje s přihlédnutím k jejich účelu, pro který je zpracováváme, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

Vaše osobní údaje získáváme z několika zdrojů. Primárním zdrojem Vašich osobních údajů jste Vy osobně (např. když se na nás obracíte se zájmem o naše výrobky a služby, když potřebujete technickou pomoc, když se registrujete do našich slevových akcí, když nás kontaktujete se svými dotazy, připomínkami a žádostmi apod.).

Zdrojem Vašich osobních údajů jsou i veřejně dostupné zdroje, jako je internet, a to včetně sociálních sítí (např. Facebook, Twitter, LinkedIn aj.). Dalším zdrojem Vašich osobních údajů jsou Cookies a Web beacons v souvislosti s Vaší aktivitou na našich webových stránkách. Ochranu Vašeho soukromí můžete docílit i Vaším vlastním přednastavením webového prohlížeče.

Pokud Vás zajímá konkrétní zdroj zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás s tímto dotazem obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše.

2.1. Osobní údaje, které nám poskytnete

Je pravidlem, že pro využívání našich on-line služeb se nevyžaduje poskytnutí žádných osobních údajů. Pokud jsou osobní údaje shromažďovány v rámci našich on-line služeb, jde v co největší míře o poskytnutí založené na bázi dobrovolnosti. Pokud například chcete pravidelně odebírat náš Newsletter, který je nabízen na našich webových stránkách, požadujeme po Vás poskytnutí Vaší e-mailové adresy a dalších informací, které nám umožní ověřit, že jste skutečným vlastníkem e-mailové adresy uvedené pro odběr Newsletteru.

Ke splnění našich smluvních závazků vůči Vám a/nebo našich zákonných povinností v rámci naší obchodní činnosti a styku s Vámi můžeme zpracovávat následující kategorie osobních údajů, jež nám za uvedenými účely poskytnete:

 • Identifikační údaje: Osobní údaje, jež slouží k identifikaci Vaší osoby, tj. titul, jméno, příjmení, datum narození.
 • Kontaktní údaje: Osobní údaje, jež využíváme pro komunikaci s Vámi, tj. telefonní číslo, fax, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, adresa stavby.
 • Údaje o dalších osobách: Údaje o kontaktních osobách, jsou-li získány v B2B styku, tj. jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.
 • Fotografie: V případě, že nám dobrovolně zašlete fotografii Vaší stavby jako referenční fotografii ke zveřejnění na našich webových stránkách s uvedením dalších identifikačních údajů.
 • Smluvní údaje: Údaje, jež od Vás získáme při plnění smluvních závazků nebo objednávek, tj. údaje o produktech, službách, jež Vám dodáváme, o historii Vašich objednávek, údaje o Vašich stížnostech, reklamacích, připomínkách, námětech a o naší vzájemné komunikaci.

2.2. Automaticky sbíraná data

Z důvodů bezpečnosti dat a rovněž za účelem optimalizace uživatelského prostředí shromažďujeme v souvislosti s používáním našich on-line služeb také určité údaje, jež nemusejí typicky samy o sobě být osobním údajem. Jako příklad lze uvést údaje o použitém internetovém prohlížeči, operačním systému, názvu domény na webové stránce, kterou jste navštívili před návštěvou naší webové stránky, počet návštěv a průměrný čas strávený na našich webových stránkách, stejně jako stránky, které jste navštívili.

Tato automaticky sbíraná data nejsou spojena s daty z jiných zdrojů. Vyhrazujeme si však právo zpětně tato data ověřit v případě, kdy jsme upozorněni na konkrétní riziko jejich zneužití.

2.3. Cookies a Web beacons

Naše on-line služby používají tzv. soubory Cookies a tzv. Web beacons. Soubory Cookies nemůžou žádným způsobem poškodit Váš počítač. Jsou to malé soubory s konfiguračním nastavením, které nám pomáhají učinit naše on-line služby uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory Cookies slouží navíc k implementaci některých uživatelských funkcí.

Naše on-line služby obvykle používají "Cookies relace", které jsou automaticky odstraněny po uzavření webového prohlížeče. Příležitostně také používají "trvalé soubory Cookies", které zůstávají ve Vašem zařízení do té doby, než vyprší jejich platnost nebo dokud nedojde k jejich ručnímu odstranění. Tyto soubory nám umožňují rozpoznat Váš webový prohlížeč při Vaší další návštěvě. Podrobnosti o "Cookies třetích stran", tj. soubory Cookies poskytovatelů třetích stran, jako je například Google Inc., naleznete v pravidlech ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů.

V nastavení Vašeho webového prohlížeče nebo v nastavení ochrany osobních údajů ve Vašich mobilních zařízeních můžete rovněž nastavit, aby Vám Vaše zařízení podávala oznámení při ukládání souboru Cookies, a Vy jste se tak mohli rozhodnout, zda soubory Cookies povolíte či nikoli. Máte rovněž možnost zakázat ukládání souborů Cookies, a to pouze pro některé případy nebo rovněž jako výchozí nastavení Vašeho zařízení. Dále máte možnost nastavit automatické mazání souborů Cookies při každém zavření Vašeho webového prohlížeče. Měli byste však mít na paměti, že některé funkce našich on-line služeb nemusejí být v případě deaktivace souborů Cookies plně dostupné.

Bližší informace o tom, jaké typy souborů Cookies používáme, za jakým účelem a jak dlouho jsou ukládány, naleznete v zásadách o používání Cookies na adrese: https://www.wienerberger.cz/unplaced-pages/cookies.html.

Kromě uvedeného používáme tzv. Web beacons, které nám umožňují analyzovat účinnost našich webových stránek a Newsletterů. Například naše Newslettery a HTML e-maily mohou obsahovat Web beacons umožňující zjistit, zda došlo k rozkliknuti internetových odkazů umístěných v jejich obsahu. Takto získané informace nám pak pomáhají vylepšit naše e-mailové služby a přizpůsobit náš obsah uživatelským potřebám. Vymazáním e-mailu dojde rovněž k výmazu těchto Web beacons. Je samozřejmé, že naše pravidelné textové e-maily žádné Web beacons neobsahují.

2.4. Web analýza

Pro účely nepřetržité optimalizace a maximální přívětivosti uživatelského rozhraní využívají některé z našich služeb rovněž online webové analytické služby a sociální pluginy uvedené níže. Údaje použité pro tyto účely jsou výlučně neosobní povahy.

 • Google Analytics: Služba Google Analytics provozovaná ve Spojených státech amerických společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, používá tzv. soubory Cookies, tj. textové soubory uložené v počítači pro analýzu Vašeho využívání našich on-line služeb. Zprávy o chování uživatelů, které shromažďují soubory Cookies, jsou zpravidla zasílány na server Google v USA a jsou tam uloženy. V případě, kdy aktivujete anonymizaci IP v on-line službách, uchová společnost Google Vaši IP adresu v členských státech Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa přenesena na server Google v USA a bude tam uložena. Jménem provozovatele on-line služeb společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení Vašeho využívání těchto on-line služeb, k sestavování zpráv o těchto činnostech a k poskytnutí dalších služeb pro provozovatele webových stránek týkajících se využívání on-line služeb a činnosti na internetu. IP adresa přenášená Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude spojena s jinými údaji, které jsou společností Google uchovávány. Ukládání souborů Cookies můžete zabránit výběrem příslušného nastavení ve Vašem webovém prohlížeči. V tomto případě však nebudete moci plně využívat všechny funkce našich on-line služeb. Kromě uvedeného můžete zabránit shromažďování dat vygenerovaných soubory Cookies a jejich používání společností Google stažením a instalací pluginu (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs). Podrobné informace o podmínkách používání a pravidlech ochrany osobních údajů naleznete na adrese www.google.com/analytics/terms/gb.html nebo na adrese https://www.google.com/policies/.[EY Law1]
 • Xing: Pokaždé, když přistupujete k některé z našich on-line služeb, které využívají funkce sítě společnosti Xing AG, se sídlem Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo, je vytvořeno připojení k serverům Xing. Pokud je nám známo, nedochází k ukládání žádných osobních údajů, zejména se neukládají žádné IP adresy a nijak se neposuzuje ani aktivita uživatele. Další informace naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Xing na adrese https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.   
 • Hotjar: Pro lepší uživatelský zážitek využívají některé z našich on-line služeb software společnosti Hotjar (http://www.hotjar.com) se sídlem 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta). Služba Hotjar nám umožňuje měřit a vyhodnocovat aktivity uživatele (pohyby myší, kliknutí, výšku posouvání). Za tímto účelem společnost Hotjar umístí soubory Cookies do zařízení uživatele, na základě kterých může ukládat různá uživatelská data, jako např. informace o prohlížeči, operačním systému, času stráveném na webu atd. Podrobné informace o zpracování dat společností Hotjar naleznete na adrese www.hotjar.com/privacy.
 • Siteimprove: Webová analýza společnosti Siteimprove A / S se sídlem Sankt Annæ Plads 28, 1250, Kodaň, Dánsko, používá Cookiesk analýze využití našich on-line služeb. Informace o využívání našich on-line služeb (včetně šifrované IP adresy uživatele) shromážděné prostřednictvím souborů Cookies jsou přenášeny na server Siteimprove v Dánsku a jsou tam uloženy. Společnost Siteimprove využívá tyto informace k vyhodnocení využívání on-line služeb a k sestavování zpráv. Společnost Siteimprove tyto informace nepředává třetím osobám. Společnost Siteimprove ukládá a zpracovává shromážděná data v souladu s německými pravidly ochrany dat. Uživatel může zabránit ukládání souborů Cookies výběrem vhodného nastavení svého webového prohlížeče. V takovém případě však nemusí být všechny funkce on-line služeb uživateli přístupné v plném rozsahu. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Siteimprove na adrese: https://siteimprove.com/legal/privacy-policy/.

2.5. Sociální pluginy

Společnost neshromažďuje žádné osobní údaje prostřednictvím sociálních pluginů. Abychom zabránili přenosu osobních údajů poskytovatelům služeb ve třetích zemích (a to zejména v USA) bez vědomí uživatele, příslušné sociální pluginy jsou na našich webových stránkách integrovány jako grafika obsahující odkaz na webovou stránku příslušného poskytovatele sociálního pluginu. Toto řešení zajišťuje, že osobní údaje nebudou automaticky předávány poskytovatelům příslušných sociálních pluginů při návštěvě našich webových stránek. Na základě kliknutí na některou z grafik budete přesměrování na službu jejího příslušného poskytovatele. V takovém případě mohou být Vaše osobní údaje přenášeny k příslušnému poskytovateli služeb a dále jím zpracovávány dle jeho zásad ochrany osobních údajů. V případě, že na žádnou z grafik nekliknete, nedochází k přenosu osobních údajů mezi Vámi a příslušným poskytovatelem služeb na základě pouhé návštěvy webových stránek Společnosti.

Po kliknutí na sociální plugin, respektive na odpovídající grafiku, dostane příslušný poskytovatel služby informaci, že jste navštívili odpovídající stránku naší internetové nabídky umístěnou na našich webových stránkách, a to bez ohledu na skutečnost, zda máte u příslušné služby uživatelský účet, či zda jste k němu přihlášeni. Pokud však již máte při návštěvě našich webových stránek uživatelský účet u příslušného poskytovatele služeb a k tomuto účtu jste přihlášeni, osobní údaje shromážděné skrze sociální plugin jsou přiřazeny přímo k Vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby docházelo k přiřazování a propojování Vašeho účtu a těchto osobních údajů, musíte se před kliknutím na některý ze sociálních pluginů odhlásit z Vašeho účtu u příslušného poskytovatele služby.

Společnost nemá žádný vliv na to, zda a do jaké míry příslušní poskytovatelé služeb shromažďují a dále zpracovávají Vaše osobní údaje získané po kliknutí na sociální plugin, respektive odpovídající grafiku. Dále si nejsme vědomi rozsahu, účelu ani doby uchování příslušných osobních údajů. Rádi bychom však poukázali na to, že je třeba předpokládat, že minimálně IP adresa a informace o použitém zařízení jsou používány a zaznamenávány prostřednictvím sociálních pluginů. Dále je možné, že příslušní poskytovatelé služeb používají cookies a s tím související sběr dalších osobních údajů.

Rozsah a účel shromažďování osobních údajů příslušným poskytovatelem služby a další informace o jejich zpracovávání, využití a možnostech nastavení ochrany Vašich osobních údajů naleznete v informacích o ochraně osobních údajů přímo na webových stránkách příslušného poskytovatele služby.

Využívání sociálních pluginů nám umožňuje lépe prezentovat naši Společnost našim zákazníkům a zlepšovat komunikaci s nimi, stejně jako zvyšovat naši viditelnost a dále budovat naši image, což je i oprávněným zájmem Společnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Pro účely nepřetržité optimalizace a maximální přívětivosti uživatelského rozhraní využíváme sociálních pluginů, respektive odpovídajících grafik, níže uvedených poskytovatelů služeb:

 • Facebook: Služba Facebook je provozována ve Spojených státech amerických společností Facebook Inc., se sídlem 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornie 94025, USA. V případě, že kliknete na grafiku znázorňující logo Facebooku, budete přesměrování na internetové stránky Facebooku a tím dojde k vytvoření přímého spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Facebook. Společnost Facebook může následně shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s jejími zásadami zpracování osobních údajů. Když kliknete na grafiku loga Facebook v okamžiku, kdy jste přihlášeni ke svému účtu Facebook, může dojít k propojení obsahu našich služeb on-line umístěných na webových stránkách Facebooku s Vaším Facebookovým profilem. Chtěli bychom poukázat na to, že my, jako poskytovatel on-line služeb, nezískáváme žádné informace o obsahu přenášených dat a jejich následného využití společností Facebook. Další informace o zpracovávání Vašich osobních údajů naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/policy.php.
 • Pinterest: Služba Pinterest je provozována ve Spojených státech amerických společností Pinterest Inc., se sídlem 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA, a v Evropě společností Pinterest Europe Ltd., Palmerstone House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko. Pokaždé, když kliknete na grafiku znázorňující logo Pinterestu, budete přesměrování na internetové stránky Pinterestu a tím dojde k vytvoření přímého spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem Pinterest. Společnost Pinterest může následně shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s jejími zásadami zpracování osobních údajů. Chtěli bychom poukázat na to, že my jako poskytovatel našich on-line služeb nemáme informace o obsahu přenášených dat a jejich využití společností Pinterest. Společnost Pinterest nám může pouze poskytovat prostřednictvím funkce „Webové analytiky Pinterest“ anonymizované statistické údaje o uživatelích a návštěvnících našeho účtu, našich zdí a pinů. Tyto tzv. „Webové analytiky Pinterest“ jsou souhrnné statistiky, které jsou vytvářené na základě určité akce (tzv. „událost“) a jsou zaznamenány společností Pinterest tehdy, pokud uživatel nebo návštěvník interaguje s naším účtem, zdí, piny a souvisejícím obsahem. Další informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Pinterest na adrese: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy. Případné nastavení soukromí Vašeho účtu Pinterest můžete provést na adrese: https://www.pinterest.at/settings/.
 • YouTube: Služba YouTube je provozována ve Spojených státech amerických společností YouTube LLC., se sídlem 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokaždé, když kliknete na grafiku znázorňující logo YouTube, budete přesměrování na internetové stránky společnosti YouTube a tím dojde k vytvoření přímého spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem YouTube. Společnost YouTube může následně shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s jejími zásadami zpracování osobních údajů. V případě, že jste před kliknutím na grafiku znázorňující logo YouTube přihlášeni k Vašemu účtu YouTube, umožníte tím službě YouTube přiřazení aktivity procházení přímo k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z Vašeho YouTube účtu. Další informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.
 • Instagram: Služba Instagram je provozována ve Spojených státech amerických společností Instagram Inc., se sídlem 181 South Park Street Suite 2, San Francisco, CA 94107, USA. Pokaždé, když kliknete na grafiku znázorňující logo Instagram, budete přesměrování na internetové stránky společnosti Instagram a tím dojde k vytvoření přímého spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem společnosti Instagram. Společnost Instagram tak může následně shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s jejími zásadami zpracování osobních údajů. V případě, že jste přihlášeni k Vašemu účtu Instagram, umožníte tím službě Instagram přiřazení aktivity procházení přímo k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z Vašeho Instagram účtu. Instagram nám může poskytovat celkové statistiky o tom, kdo navštívil naše vyvěšené příspěvky, seznamy, stránky, videa a další obsah, a to např. v podobě informace o počtu osob nebo účtů, které navštívily, reagovaly na nebo komentovaly vyvěšené příspěvky, stejně jako informace o celkové demografii návštěvníků a uživatelů. V případě inzerce nám Instagram může poskytnout obecné informace o okruhu osob, které viděly naše reklamy, o úspěšnosti a dosahu našich reklam bez toho, aniž by nám byly sděleny informace, které by mohly přímo identifikovat dané osoby bez jejich souhlasu. Tomu můžete zabránit odhlášením z Vašeho Instagram účtu. Další informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Instagram na adrese https://help.instagram.com/519522125107875.
 • Twitter: Služba Twitter je provozována ve Spojených státech amerických společností Twitter Inc., se sídlem 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Pokaždé, když kliknete na grafiku znázorňující logo Twitter, budete přesměrování na internetové stránky společnosti Twitter a tím dojde k vytvoření přímého spojení mezi Vaším prohlížečem a serverem společnosti Twitter. Společnost Twitter tak může následně shromažďovat a zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s jejími zásadami zpracování osobních údajů. V případě, že jste přihlášeni k Vašemu účtu Twitter, umožníte tím službě Twitter přiřazení aktivity procházení přímo k Vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením z Vašeho Twitter účtu. Další informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete v zásadách ochrany soukromí společnosti Twitter na adrese http://twitter.com/privacy. Nastavení ochrany soukromí účtu Twitter můžete změnit na adrese: http://twitter.com/account/settings.

3. Použití osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete nebo které získáme skrze výše uvedené web analýzy, jsou zpracovávány a používány výhradně pro předem stanovené účely a na základě stanoveného právního základu, zejména:

 • Poskytování, vylepšení a podpora našich on-line služeb 

Za účelem analýzy dat, identifikace trendů využití, výpočtů a statistik o uživatelském chování a zajišťování plynulého připojení k našim on-line službám zpracováváme některé Vaše osobní údaje, a to po nezbytně nutnou dobu k naplnění stanoveného účelu. Mezi zpracovávané údaje patří zejména IP adresa Vašeho počítače, datum a čas přístupu, název a adresa URL načteného souboru, síť, ze které přistupujete, prohlížeč, popřípadě operační systém Vašeho počítače.

Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro účely poskytování našich služeb a k ochraně oprávněných zájmů naší Společnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 • Marketing

Vámi poskytnuté osobní údaje budou použity pouze pro marketingové účely, jako jsou průzkumy, tombola nebo jiné reklamní kampaně, pokud jste k těmto účelům udělili svůj výslovný souhlas. V takovém případě budou Vaše osobní údaje uloženy po dobu 5 let, ledaže by příslušné právní předpisy umožňovaly Společnosti uchovávat osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování. Váš souhlas s používáním Vašich osobních údajů pro marketingové účely může být kdykoli odvolán.

Zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely je založeno na Vámi uděleném souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 • Zasílání Newsletteru a obchodních sdělení

Pokud vyplníte webový formulář k přihlášení k odběru našeho Newsletteru/obchodních sdělení nebo pokud při využívání našich webových formulářů zaškrtnete políčko souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání našeho Newsletteru/obchodních sdělení, použijeme Vámi poskytnuté osobní údaje k ověření, že jste skutečným vlastníkem uvedené e-mailové adresy a že opravdu máte zájem o odběr našeho Newsletteru/obchodních sdělení, a dále pak k sestavení seznamu adres pro rozesílání Newsletteru/obchodních sdělení a k provedení analýzy o jejich využití.

Vaše osobní údaje budou pro tyto účely uloženy po dobu 5 let od udělení souhlasu, ledaže by příslušné právní předpisy umožňovaly Společnosti uchovávat osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování. Pro jiné než výše uvedené účely můžeme Vaše osobní údaje používat pouze v případě, že nám k tomu udělíte svůj souhlas nebo v případě, že Vás informujeme o obdobných produktech nebo službách, které jste si u nás již pořídili. Pokud jste se přihlásil/a k odběru našeho Newsletteru/obchodních sdělení, máte právo zrušit jejich odběr kliknutím na odkaz "Odhlásit se" nebo kliknutím na odkaz v Newsletteru/obchodním sdělení nebo pomocí formuláře odhlášení na našich webových stránkách. Pokud si přejete odvolat svůj souhlas s ukládáním nebo používáním Vašich osobních údajů, můžete nám rovněž zaslat e-mail na adresu uvedenou v bodě 6.

Zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání Newsletteru/obchodních sdělení je založeno na Vámi uděleném souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo na oprávněném zájmu Společnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

 • Objednávání reportů nebo jiných informačních materiálů

Pokud si od nás objednáte reporty nebo jiné informační materiály o našich produktech a službách, použijeme Vámi poskytnuté osobní údaje výhradně pro zpracování takové objednávky a následně budou tyto osobní údaje uloženy po dobu nejvýše 5 let od posledního poskytnutí příslušných materiálů. Za účelem realizace Vaší objednávky můžeme využívat služby třetích stran, kterým předáváme Vaše osobní údaje výhradně za tímto účelem. Pro jiné než výše uvedené účely můžeme Vaše osobní údaje používat pouze v případě, že nám k tomu udělíte svůj souhlas.

Vaše osobní údaje zpracováváme při přípravě reportů nebo jiných informačních materiálů zejména na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR v souladu s naším oprávněným zájmem.

 • Použití kontaktního formuláře

Pokud použijete kontaktní formulář, abyste nám zaslali dotaz, použijeme Vámi poskytnuté osobní údaje, včetně Vašich kontaktních údajů, pouze k vyřízení položeného dotazu a dále tyto osobní údaje uchováme pro případ Vašich doplňujících otázek a naši navazující komunikaci. Pokud je to nezbytné pro účely zpracování Vašeho dotazu, můžeme předat Vaše osobní údaje rovněž jiným společnostem ze skupiny Wienerberger (viz bod 4 níže) nebo třetím stranám. Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu zpracování dotazu a maximálně po dobu 5 let od dokončení zpracování dotazu, ledaže by příslušné právní předpisy umožňovaly Společnosti uchovávat osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování. Bližší informace naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů na adrese www.wienerberger.cz.

Zpracovávání Vašich osobních údajů na základě použití kontaktního formuláře je založeno na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR udělením Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 • Žádost o zaměstnání

Žádosti o zaměstnání obsahují osobní údaje (např. v životopisu, kontaktní údaje a další). Tyto osobní údaje můžeme v rámci skupiny Wienerberger využívat (viz bod 4 níže) pro administrativní účely, abychom mohli rozhodnout o tom, zda Vám jako žadateli můžeme nabídnout pracovní pozici v naší Společnosti nebo v rámci skupiny nebo např. zda Vám máme odpovědět na žádost o zaměstnání. Pokud výslovně nevznesete námitky, uchováváme osobní údaje v naší evidenci po dobu nejvýše 3 měsíců od posledního kontaktu s Vámi pro případné posouzení Vaší žádosti v budoucnu nebo s Vaším souhlasem po dobu delší v souhlasu uvedenou (ledaže by příslušné právní předpisy umožňovaly Společnosti uchovávat osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování).

Vámi poskytnuté osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu Společnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, případně na základě Vámi uděleného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 • Provádění a správa objednávek

Pro provádění příchozích objednávek (zejména objednávek materiálu) využíváme služby třetích stran, kterým předáváme Vaše osobní údaje výhradně za účelem provedení a vyřízení těchto objednávek. V souvislosti s tímto předáváním a v návaznosti na Vaši objednávku a na základě Vašeho souhlasu můžete být kontaktováni v rámci průzkumů spokojenosti zákazníků nebo pro účely průzkumu trhu. Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje pro další kontakt s Vámi nepoužívali nebo pokud svůj souhlas odvoláte, budeme Vaše přání plně respektovat. Vaše osobní údaje budou uloženy po dobu provádění a správy Vaší objednávky a maximálně po dobu 5 let od dokončení zpracování objednávky, ledaže by příslušné právní předpisy umožňovaly Společnosti uchovávat osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování.  

Vaše osobní údaje zpracováváme při provádění a správě objednávek na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) a b) GDPR, tedy na základě Vašeho souhlasu a pro plnění smlouvy.

 • Ochrana práv a majetku

Pokud máme důvod se domnívat, že práva a majetek Společnosti, jejích dodavatelů, zákazníků nebo třetích stran byly nebo mohou být porušeny či ohroženy, můžeme Vaše osobní údaje používat či předávat dále s cílem chránit taková práva a/nebo takový majetek. Kromě toho si vyhrazujeme právo zveřejnit Vaše osobní údaje za předpokladu, že takové zveřejnění je vyžadováno zákonem nebo příslušnými orgány s cílem zajištění řádného procesu v souladu s postupem uvedeným na našich webových stránkách a ochrany výše uvedených práv. K ochraně práv a majetku Vaše osobní údaje uchováváme po dobu 3 let, tedy v rozsahu obecné promlčecí doby. V případě zahájení kontrolního, správního nebo jiného řízení Vaše osobní údaje zpracováváme, resp. uchováváme do doby pravomocného skončení takového řízení (včetně všech souvisejících řízení).

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje za účelem ochrany svých práv a majetku na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 • Čištění a konsolidace dat

Podle potřeby a při dodržení podmínek stanovených příslušnými právními předpisy je možné za účelem zachování přesnosti dat Vaše osobní údaje křížově kontrolovat nebo slučovat s (i) údaji z našich existujících registrů (on-line a off-line), (ii) s údaji převzatými od našich právních předchůdců nebo (iii) s údaji z jiných zdrojů.

4. Přenos a zveřejňování Vašich osobních údajů

V závislosti na typu Vámi požadované interakce (např. zpětný hovor, uskutečnění objednávky, žádost o službu příp. o informace atd.) mohou být Vaše osobní údaje sdíleny s třetími stranami, které se podílejí na provádění objednávky (např. zásilkový prodej, banky, atd.) nebo s jinými společnostmi ze skupiny Wienerberger. Můžete být rovněž požádáni o zveřejnění Vašich osobních údajů za účelem splnění zákonných požadavků nebo vynucení práv a smluvních povinností.

 • Předávání osobních údajů třetím stranám: Za účelem realizace určitých objednávek a poskytování určitých služeb spolupracujeme s externími poskytovateli (např. zprostředkovateli). Tito poskytovatelé mohou používat nebo jim mohou být předávány Vaše osobní údaje pouze za účelem provedení objednávky Společností.
 • Využití dat v rámci skupiny: Společnost je součástí skupiny Wienerberger, mezinárodní skupiny společností s přeshraničními vnitřními provozními procesy, strukturami a technickými systémy. Vaše osobní údaje můžeme používat v rámci skupiny Wienerberger a v případě potřeby je předávat na naše stránky v jiných zemích pro účely uvedené v bodě 3 a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Naše směrnice a postupy týkající se ochrany osobních údajů v rámci celé skupiny jsou navrženy tak, aby zajistily stejně vysokou úroveň ochrany osobních údajů ve všech zemích, ve kterých působíme. Úplný seznam společností naší skupiny naleznete na adrese https://www.wienerberger.com/contact nebo https://www.wienerberger.com/the-company/company-sites.
 • Dodržování zákonných povinností: Vaše osobní údaje budeme předávat za účelem (i) prosazování nebo dodržování zákona, nařízení, příkazu vydaného orgánem veřejné moci nebo povinných opatření, (ii) odhalování a předcházení bezpečnostním hrozbám, podvodům nebo jiným škodlivým činnostem, (iii) ochrany a / nebo vymáhání práva a ochrany majetku Společnosti nebo třetích osob a (iv) ochrany práv a osobní bezpečnosti našich zaměstnanců a třetích osob.

5. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Máte následující práva, jež můžete uplatnit prostřednictvím žádosti některým ze způsobů stanovených níže v článku 6. O opatřeních přijatých na základě Vaší žádosti Vás budeme informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti, nejpozději však do tří měsíců od obdržení žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.

5.1. Právo na informace

Vždy Vás budeme stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem informovat o zpracování Vašich osobních údajů, a to v okamžiku, kdy od Vás získáváme osobní údaje. Pokud nezískáváme osobní údaje přímo od Vás, poskytneme Vám informace v přiměřené lhůtě po jejich získání, ale nejpozději do jednoho měsíce.

Informace Vám poskytujeme:

 • v elektronické formě na našich webových stránkách;
 • v elektronické formě na Vaši emailovou adresu;
 • telefonicky; nebo
 • zasláním poštou na Vámi uvedenou kontaktní adresu.

5.2. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, sdělíme Vám informace, které požadujete nebo jež nám ukládají právní předpisy.

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, poskytneme Vám bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na Vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na pořízení těchto kopií. Právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Jestliže podáte žádost v elektronické formě, budou informace poskytnuty v běžně používané elektronické formě, ledaže ve své žádosti uvedete, že požadujete jiný způsob poskytnutí informací. 

5.3. Právo na opravu

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají a na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení. Oznamujeme jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy osobních údajů, pokud je to možné s vynaložením přiměřeného úsilí. Pokud to požadujete, informujeme Vás o takto informovaných příjemcích.

5.4. Právo na výmaz / právo být zapomenut

Bez zbytečného odkladu vymažeme Vaše osobní údaje, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:

 1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesete námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 4. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo členského státu, které se na Společnost vztahuje;
 6. osobní údaje dítěte byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti učiněnou přímo dítěti.

Výše uvedené neplatí, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné:

 1. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 2. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování osobních údajů podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni;
 3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by využití práva na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování;
 5. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Veškeré výmazy osobních údajů oznamujeme jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, pokud je to možné s vynaložením přiměřeného úsilí. Pokud to požadujete, informujeme Vás o tom, kteří příjemci osobních údajů byli takto informováni.

Pokud na základě jedné z výše uvedených výjimek odmítneme Vaše osobní údaje vymazat, informujeme Vás o tom ve lhůtě jednoho měsíce od doručení žádosti, odůvodníme užití výjimky a poučíme Vás v souladu s požadavky platných právních předpisů.

5.5. Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 1. popíráte přesnost osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování osobních údajů je protiprávní, odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 3. osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. uplatnil/a jste právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými zájmy.

V důsledku omezení zpracování osobních údajů můžeme předmětné osobní údaje nadále ukládat, avšak zpracovány mohou být pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu. V těchto případech budete předem upozorněn na to, že omezení zpracování bude zrušeno.

 5.6. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste nám poskytl/a, a které jsou zpracovávány automatizovaně, pokud je současně splněna některá z níže uvedených podmínek:

 1. osobní údaje jsou zpracovávány pro konkrétní účel/y na základě Vašeho souhlasu;
 2. jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů zpracovávaných pro jeden nebo více stanovených účelů na základě Vašeho výslovného souhlasu; nebo
 3. zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

Za osobní údaje nám poskytnuté jsou považovány údaje, které jste nám přímo, vědomě a aktivně sdělil/a např. prostřednictvím formuláře, ale rovněž údaje generované na základě Vaší aktivity při používání služby nebo zařízení, jako např. lokalizační údaje, data přihlášení do aplikace apod.

Osobní údaje Vám přeneseme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Jste oprávněn/a předat získané osobní údaje jinému správci osobních údajů. Ve své žádosti zvolíte, zda máme osobní údaje poskytnout Vám nebo zda využijete právo na to, aby Vaše osobní údaje byly předány přímo jinému správci/zpracovateli, je-li to technicky proveditelné.

 5.7. Právo vznést námitku

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu naší Společnosti máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, které v námitce popíšete. Námitku můžete podat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 6 níže.

V případě obdržení námitky přestaneme zpracovávat Vaše osobní údaje (ponecháme si je pouze uložené) a provedeme posouzení, zda máme závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. Pokud dojdeme k závěru, že takové důvody máme, informujeme Vás o tom, sdělíme Vám zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračujeme. Pokud naopak dojdeme k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemáme, informujeme Vás o tom, zpracování ukončíme a provedeme výmaz osobních údajů.

Máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. V případě vznesení této námitky nebudou Vaše osobní údaje nadále pro účely přímého marketingu zpracovávány. 

5.8. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování

Spravujeme Vaše osobní údaje s respektem k Vašemu právu nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů, které se Vás významně dotýká, a to včetně profilování (tj. jakékoli formy automatizovaného zpracování osobních údajů spočívajícího v jejich použití k rozboru, odhadu nebo hodnocení určitých aspektů týkajících se Vás, např. pracovního výkonu, ekonomické situace, zájmů, apod.).

Při správě osobních údajů můžeme učinit Vaše osobní údaje předmětem automatizovaného rozhodnutí, pokud je takové rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a námi, nebo pokud je rozhodnutí povoleno právním předpisem Evropské unie nebo českého právního řádu a současně vhodně zajišťujícím ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo pokud k takovému rozhodnutí udělíte výslovný souhlas.

 5.9. Právo podat stížnost

Nesouhlasíte-li s naším vyřízením Vaší žádosti, můžete proti našemu postupu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů:

 1. elektronicky na e-mailové adrese: posta@uoou.cz;
 2. prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n;
 3. telefonicky na čísle +420 234 665 111; nebo
 4. písemně na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7;
 5. případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

6. Kde a jak uplatnit práva, kontaktní údaje

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování Vašich osobních údajů kontaktujte:

společnost Wienerberger s.r.o.
sídlo: Plachého 388/28, České Budějovice 1, PSČ 370 01, Česká republika
e-mail: info@wienerberger.cz
telefonní číslo: +420 800 240 250

 nebo

pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese: gdpr_cz@wienerberger.com.

7. Bezpečnost osobních údajů

Přijali jsme značné množství opatření pro zabezpečení osobních údajů tak, abychom zajistili plnou důvěrnost a integritu Vašich osobních údajů. Vzhledem k povaze internetu bychom Vás však rádi upozornili na skutečnost, že v rámci přenosu osobních údajů prostřednictvím internetu mohou existovat jisté bezpečnostní mezery (např. komunikace prostřednictvím e-mailu) a že úplná ochrana osobních údajů zamezující přístupu třetích osob není možná.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 27.04.2021. Tyto zásady jsou revidovány a aktualizovány pravidelně po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy nabyly účinnosti nebo ode dne poslední revize a aktualizace, příp. častěji, nastane-li potřeba jeho revidovat a aktualizovat. Aktuální verze Zásad ochrany osobních údajů je vždy k disposici na internetové adrese: https://wienerberger.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.