E Hero banner desktop | ESG aktivity

Životní prostředí

Jsme výrobní firma a stav životního prostředí a krajiny nám není lhostejný. Staráme se o okolí našich závodů, snižujeme naši uhlíkovou stopu v celém výrobním cyklu, hospodaříme šetrně na našich pozemcích a hledáme řešení pro recyklaci našich produktů. Pořádně. 

Podporujeme biologickou rozmanitost

Biodiverzita

Realizujeme projekty na podporu biodiverzity v okolí našich závodů, které jsou zaměřené na ozelenění našich provozoven, snižování negativních dopadů výroby na životní prostředí v jejich okolí a podporu biologické rozmanitosti v těchto lokalitách. Do konce roku 2023 bude mít každý nás výrobní závod vypracovaný akční plán na podporu biodiverzity (BAP), podle kterého budeme v následujících letech zavádět konkrétní opatření. 

Šetříme vodu

Hospodaření s vodou

Řešíme hospodaření s vodou na našich výrobních závodech. Podle výsledků vodních auditů zaměřených na zachytávání dešťové vody a jejího vracení zpět do provozu závodu, plánujeme konkrétní opatření jako jsou retenční nádrže, zachytávání dešťové vody z našich střech nebo z velkých pojízdných ploch.

Vracíme naše produkty zpět do oběhu dle principů cirkulární ekonomiky

Cirkulární ekonomika

Ještě nevypálené kazové produkty vracíme zpět do výroby. Hotové produkty, které nejsou vhodné k dodání zákazníkům, umíme zpracovat pro další použití například do podoby antuky, jako zásyp cest nebo substrát pro květiny. Hledáme také řešení pro 100% recyklovatelnou cihlu a cihlu vyrobenou z recyklátu. Zatím se nám to daří v podobě pilotního projektu cihly CicloBrick, kterou vyvíjejí naši kolegové v Nizozemsku. 

Staráme se o naše zemědělské pozemky a podporujeme principy regenerativního zemědělství

Regenerativní zemědělství

Vlastníme stovky hektarů zemědělské půdy po celé České republice. Chceme být dobrý hospodář, a proto postupně měníme smlouvy s našimi pachtýři tak, aby podmínky hospodaření na našich zemědělských pozemcích odpovídaly principům regenerativního zemědělství. Je pro nás důležité, aby půda, kterou vlastníme, byla v co nejlepším stavu a byla schopna pohlcovat uhlík z ovzduší. 

Chceme získávat energii z obnovitelných zdrojů

Zelená energie

Na střechách našich výrobních závodů a skladů vnímáme velký potenciál pro umístění fotovoltaických panelů k získávání energie ze slunce. Tuto energii budeme používat přímo v rámci naší výroby. Nyní máme připravených několik pilotních projektů na vybraných závodech. V budoucnu chceme pro získávání obnovitelné energie využít také plochy střech skladů a okolní plochy našich závodů. 

Pracujeme na snížení produkce emisí z výroby

Dekarbonizace

Stále zlepšujeme produktové směsi našich výrobků tak, aby docházelo ke snižování celkového objemu emisí vznikajícího během výroby našich produktů. Do roku 2023 snížíme produkci CO2 z výroby o 15 %.

Vezeme se na vlně elektromobility

E-mobilita

Do našeho vozového parku zavádíme elektroauta a hybridy. V budoucnu tak budou všechna naše firemní auta minimálně ve standardu plug-in hybrid. Na všech našich lokalitách instalujeme elektro nabíječky, aby pro naše zaměstnance bylo nabíjení elektroaut dostupné a jednoduché. 

Rekultivujeme šetrně

Rekultivace

Vytěžené lokality vracíme zpět do přírody, preferujeme přirozenou sukcesi, která je prospěšná pro zvířata, hmyz i bezobratlé živočichy. Ukázkou úspěšné rekultivační činnosti je například projekt bývalé cihelny v Kuníně, kde spolupracujeme s místními ochranáři a Agenturou pro ochranu životního prostředí ČR. 

Třídíme odpady a zlepšujeme složení obalových materiálů

Recyklace a využití recyklátu

Dlouhodobě omezujeme produkci odpadů v rámci výroby i provozu našich závodů. Recyklujeme odpad, třídíme stavební materiály a do obalových materiálů našich produktů přidáváme recyklát tam, kde je to možné. 

Ostatní pilíře ESG aktivit